Skip to main content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN BUSINESS PLAZA NEDERLAND (GEVESTIGD TE CAPELLE AAN DEN IJSSEL, HIERNA TE NOEMEN BPN)

 1. Definities
  1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
   1. BPN: Business Plaza Nederland, gevestigd te Capelle aan den IJssel;
   2. Website: een door lokale ambassadeur van BPN geëxploiteerde internetsite zijnde een platform voor ondernemers binnen een stad of regio;
   3. Organisatie: het bedrijf of zzp’er die zich op de website heeft aangemeld en aldus een eigen profiel onderhoudt;
   4. Contractant: de partij die een overeenkomst (Partnerpakket) sluit met BPN of één van haar ambassadeurs;
   5. Naw-gegevens: bedrijfsnaam, adres, postcode, vestigingsplaats, telefoonnummer en faxnummer;
   6. Profielgegevens: naw-gegevens aangevuld met e-mailadres, website-adres, contactpersoongegevens, KvKnummer, bedrijfslogo en bedrijfsactiviteiten;
   7. Partnerpakket: vermelding in een zoekresultaat boven niet-members met profielgegevens alsmede het kunnen plaatsen van workshops, evenementen en 1 of meer vacatures op de website;
   8. Adverteerder: de organisatie die door het plaatsen van een advertentie of banner in de periodieke nieuwsbrieven of op de website zich wil profileren.

 2. Toepasselijkheid
  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen alsmede op door BPN gesloten overeenkomsten met betrekking tot een membership op de website en op alle overige werkzaamheden en diensten die in dat kader door BPN worden uitgevoerd. Contractant aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.
  2. De toepasselijkheid van door contractant gehanteerde algemene voorwaarden wordt door BPN uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 3. Aanbieding en totstandkoming Partnerpakket
  1. Elke aanbieding van BPN is vrijblijvend tenzij in de aanbieding uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is bepaald.
  2. Een overeenkomst tot Partnerpakket komt als volgt tot stand. Op het moment dat de organisatie zichzelf registreert op de website, wordt de organisatie de mogelijkheid geboden om een pakket af te nemen waarmee de organisatie automatisch Partner wordt. Na ingave van de benodigde bedrijfsgegevens, is het profiel direct geactiveerd. Er zal binnen enkele werkdagen een factuur worden gestuurd voor het afgenomen pakket. Dit geschiedt naar het opgegeven e-mail adres.
  3. Een overeenkomst tot adverteren komt als volgt tot stand. Nadat de adverteerder contact heeft gelegd met de beheerder van de website (via het contactformulier op de website) wordt een voorstel voor adverteren opgesteld. Na akkoord van de beheerder van de website, zal de beheerder met de adverteerder in contact treden ten einde het juiste advertentiemateriaal (tekst/banner) te verzamelen. De beheerder zal vervolgens het advertentiemateriaal op de website plaatsen in de periode dat de adverteerder daartoe opdracht heeft gegeven.

 4. Rechten en plichten
  1. De Organisatie krijgt bij aanmelding op de website een username zijnde het opgegeven email adres alsmede password. Met deze gegevens is de organisatie gerechtigd in de database bij BPN haar profiel-gegevens te wijzigen danwel toe te voegen. De organisatie/contractant draagt zorg voor geheimhouding van de aan haar verstrekte inloggegevens.
  2. De organisatie/contractant heeft het recht binnen de op de site aangegeven kaders een link naar de eigen website alsmede een logo op te nemen. Het is contractant niet toegestaan een link naar een site of sites van derden of banners op te nemen
  3. Wijzigingen en/of aanvullingen van enige bepaling(en) in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen. Een dergelijke nadere overeenkomst geldt alleen voor de daarin bepaalde gevallen.
  4. De organisatie/contractant draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door BPN niet volledig en/of niet tijdig en/of niet juist ontvangen mededelingen, die ofwel mondeling zijn gedaan danwel zijn overgebracht via transmissiemedia.
  5. De organisatie/contractant staat er voor in dat de door haar aan de databank van BPN toegevoegde informatie c.q. profielgegevens juist zijn. Ingeval van wijzigingen en/of fouten dient de organisatie/contractant de genoemde informatie c.q. gegevens onverwijld te corrigeren. Contractant vrijwaart BPN voor alle schade voortvloeiende uit door de organisatie/contractant onjuist toegevoegde gegevens aan de databank.

 5. Duur
  1. Een Partnerpakket kan op ieder moment ingaan en wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden, waarna deze automatisch met eenzelfde periode wordt verlengd.
  2. BPN hanteert een opzegtermijn van 1 maand. Wilt u het lidmaatschap opzeggen, dan verzoeken wij u dit, graag schriftelijk, één maand voor het einde van deze periode, aan ons door te geven.
  3. Een advertentie heeft de duur die met de adverteerder in de advertentieovereenkomst is opgenomen.

 6. Tarieven en betaling
  1. Op iedere overeenkomst zijn van toepassing de tarieven die door BPN op het moment van totstandkoming van het Partnerpakket of advertentie worden gehanteerd. BPN behoudt zich het recht voor om de abonnementsgelden voor het Partnerpakket alsmede de advertentietarieven te wijzigen. Gewijzigde tarieven zijn eerst van kracht op het moment van een verlenging van de overeenkomst c.q. abonnementsperiode, na afloop van de abonnementsperiode waarin de mededeling tot tariefwijziging is gedaan.
  2. BPN behoudt zich het recht voor haar facturen per e-mail te verzenden.
  3. Alle tarieven van BPN zijn uitgedrukt in Euro.
  4. Contractant is gehouden de facturen binnen 14 dagen na datum van de factuur te betalen, zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te beroepen. Bij niet tijdige en volledige betaling is Contractant in verzuim zonder dat een ingebrekestelling door BPN is vereist.
  5. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, advocaatkosten daaronder begrepen, komen voor rekening van contractant. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van voornoemde rente, door contractant verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van €250,-.
  6. Onverminderd de haar verder toekomende rechten is BPN gerechtigd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten (bijvoorbeeld door het verwijderen van de advertentie), indien en zolang Contractant niet aan een of meer van zijn verplichtingen jegens BPN volledig heeft voldaan.

 7. Beschikbaarheid, onderhoud en wijzigingen Site
  1. BPN staat in voor een beschikbaarheidpercentage van de Site van tenminste 98%, waarbij non beschikbaarheid wegens onderhoud buiten beschouwing wordt gelaten. Non-beschikbaarheid die zijn oorzaak vindt in factoren die gelegen zijn in overmacht c.q. buiten de risico- en/of invloedsfeer van BPN liggen (bijvoorbeeld de dienstverlening door de provider van BPN) wordt eveneens buiten beschouwing gelaten. BPN is alsdan niet gehouden tot enige schadevergoeding.
  2. BPN is steeds gerechtigd de Site, in de ruimste zin van het woord, alsmede de daaraan ten grondslag liggende applicatie te wijzigen met dien verstande dat de kernactiviteit als geformuleerd in de definitie van Site ook na wijziging nog steeds op een efficiënte wijze uitgeoefend moet kunnen worden op de Site.

 8. Ongeoorloofde activiteiten
  1. De organisatie/contractant is niet gerechtigd de Site voor enig ander doel te gebruiken dan het doel van het vermelden van haar bedrijfsgegevens c.q. het verstrekken van ter zake relevante informatie.
  2. Het is de organisatie/contractant niet toegestaan de Site en de database te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met wettelijke bepalingen, andere regelgeving en/of de netiquette. De verboden handelingen omvatten uitdrukkelijk ook discriminatoire en/of racistische uitingen en spamming.
  3. Indien BPN van oordeel is dat de organisatie in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is BPN gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, de organisatie met onmiddellijke ingang van de site te verwijderen zonder dat contractant tot enige schadevergoeding gerechtigd is.
  4. Indien BPN van oordeel is dat contractant in strijd handelt met het in dit artikel bepaalde is BPN gerechtigd, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is, het Memberships van contractant met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder dat contractant tot enige schadevergoeding of terugbetaling van Parnerpakketgelden gerechtigd is.

 9. Privacy
  1. Het is contractant bekend dat de door de contractant te verstrekken c.q. verstrekte persoonsgegevens door BPN zullen worden opgenomen in een databank en nimmer verstrekt zullen worden aan derden.
  2. Contractant geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerkingen van de betreffende persoonsgegevens en staat ervoor in dat de betrokkenen eveneens uitdrukkelijk akkoord zijn gegaan met deze verwerkingen.

 10. Intellectuele eigendom
  1. BPN is rechthebbende van alle rechten van intellectuele eigendom in de ruimste zin des woords met betrekking tot de Site. Niets in deze overeenkomst houdt een overdracht van rechten aan de contractant in.
  2. In het geval BPN in opdracht van de organisatie/contractant werkzaamheden voor de organisatie/contractant verricht of doet verrichten, vrijwaart de organisatie/contractant BPN ter zake inbreuk, en eventueel daaruit voortvloeiende schade, op intellectuele eigendomsrechten van derden in het geval BPN gebruik maakt van door de organisatie/contractant aangeleverd beeldmateriaal en/of tekst.
  3. De organisatie/contractant staat ervoor in geen inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van BPN dan wel de intellectuele eigendomsrechten van andere contractanten en vrijwaart BPN voor alle aanspraken uit dien hoofde.

 11. Aansprakelijkheid BPN
  1. De inhoud van de databanken wordt bepaald door de organisaties/contractanten. BPN is voor de inhoud van de databanken op geen enkele wijze aansprakelijk.
  2. De Organisatie/Contractant vrijwaart BPN voor alle aanspraken van derden uit welke hoofd dan ook ter zake van vergoeding van schade, kosten of interessen verband houdende met de site c.q. voortvloeien uit gebruik van de site.
  3. BPN aanvaardt voorts geen verantwoordelijkheid noch aansprakelijkheid ten aanzien van de informatie en/of goederen die middels een link op de Site kan/kunnen worden verkregen.
  4. Iedere verdere aansprakelijkheid wordt uitgesloten, evenals iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade.

 12. (Tussentijdse) beëindiging
  1. Een Partnerpakket kan niet tussentijds worden beëindigd. Een organisatie/contractant kan ten alle tijden het profiel door BPN laten verwijderen. De organisatie/contractant dient dit doen door een email te sturen naar de beheerder van de website zoals vermeld op het contactformulier van de website. De beheerder van de website zal, na verificatie, de organisatie/contractant vervolgens binnen 5 werkdagen van de website verwijderen.

 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
  2. Alle eventuele geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen worden beslecht door de rechtbank Den Haag.

Dit document is voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2019